Het Belo Monte Project: Stop de kapitalistische vernietiging van de Amazone

400 km2 regenwoud onder water.
1522 km2 regenwoud direct beïnvloed.
Meer dan 5000 km2 regenwoud weggekapt.
Oppervlakte regenwoud indirect beïnvloed is ondenkbaar groot.
Tussen de 20 en 40 duizend mensen direct dak- en thuisloos.
Oude culturen aldaar zullen verdwijnen.
Vele dieren raken hun natuurlijke habitat kwijt en zullen (nog grotere kans maken op) uitsterven.
Uitbuiting van arbeiders.
Mensenhandel.
Gedwongen (kinder)prostitutie.
Moord op verzettende stamleiders/leden.
Massale import van goedkope arbeiders.
Schrikbarende toename van criminaliteit.
Grote toename van aantal ziektegevallen zoals malaria en verscheidene huidziektes.
Onnatuurlijke overstromingen en droogtes.
Grote toename van armoede.

En zo kan deze lijst nog wel even door blijven gaan.

Met andere woorden; Kapitalisme op zijn “best”.

Naast de enorme dreiging die de massale teelt van (Monsanto’s ggo) soja, de massale teelt van (Monsanto’s ggo)mais, de massale bomenkap, de enorme metaalraffinaderijen, andere soorten mijningsprojecten, al eerder gebouwde insufficiënte dammen en de massale veehouderijen vormen voor het tropische regenwoud en al zijn inwoners, is er nu dus de nieuwe enorme dreiging van de Belo Monte dam.

De Belo Monte waterkrachtcentrale zou de bevolking van “goedkope groene stroom” moeten voorzien, echter een groot gedeelte van de opgewekte stroom (wat al veel minder dan het geraamde is) wordt gebruikt om de geplande enorme uitbreiding van de mijnen* van stroom te voorzien. Kapitalistische belangen prevaleren boven de unieke natuur van het Amazonegebied en de belangen van het Braziliaanse volk.

Het Amazonegebied gaat ons allen aan!

Mede in het licht van de (vernieuwde) wereldwijde protesten tegen de bouw van de Belo Monte dam, de schokkende verhalen die naar buiten komen over mensenhandel, gedwongen prostitutie, de moord op Guarani leider Ambrósio Vilhalva, de protesten van de werknemers aan de dam voor betere werkomstandigheden en loon enzovoorts, vonden wij het van belang een artikel aan dit onderwerp te wijden, daar dit ons allen direct en indirect aangaat.

25% van de op aarde aanwezige zuurstof is dankzij het Amazonewoud.

Onder de sluier van zogenaamde “groene milieubewuste energie” wordt momenteel een van de grootste misdaden begaan tegen de aarde en daarmee tegen alle volkeren op aarde.

Brazilië in de uitverkoop

Brazilië staat onder leiding van de “arbeiderspartij” PT (Partido dos Trabalhadores) met aan het roer presidente Dilma Roussef. Deze kapitalistische liberale partij achter een sociaaldemocratisch masker heeft de afgelopen tien jaar alle natuurlijke bronnen van het land in de internationale verkoop gezet, zoals recent nog de olievoorraad. Als een van de laatste wapenfeiten is het gegeven dat 1 februari jongstleden de omstreden Braziliaanse presidente Dilma Rousseff lachend het startsein gaf voor de bouw van een nieuwe waterkrachtcentrale: de Belo Monte dam.

De Belo Monte dam is de eerste van 59 dammen die gepland zijn om de komende tijd gebouwd te worden in de rivieren van het Braziliaanse regenwoud. Het streven van de Braziliaanse regering is om tegen 2030, meer dan 400 dammen gebouwd te hebben in het Amazone gebied, hierdoor zal het gebied meer dan ingrijpend veranderd worden.

Al sinds de tijd dat Brazilië nog onder een militaire dictatuur te lijden had zijn er plannen voor de bouw van de Belo Monte dam, hoewel toen beter bekend onder de naam het Kararaô Complex . Deze plannen werden echter in 1989 in de ijskast gezet vanwege de felle protesten van inlandse volkeren en milieugroeperingen. Onder het corrupte Lula regime werden deze plannen in 2003 weer uit de ijskast gehaald, afgestoft en een nieuwe naam gegeven; de Belo Monte dam.

Partido dos Trabalhadores

De arbeiderspartij PT (Partido dos Trabalhadores) is voor het eerst aan de macht gekomen in 2003, toen met Luis Ignacio da Silva (beter bekend als Lula) aan de macht. Momenteel staat Dilma Roussef aan de leiding van de PT. De PT pretendeert een arbeiderspartij te zijn, maar is feitelijk een kapitalistisch neoliberaal monster achter een”socialistisch” masker.

Zodra Lula aan de macht kwam begon hij direct een radicale neoliberale koers te voeren, die inhield dat de sociale zekerheden geprivatiseerd werden, pensioenen en uitkeringen gereduceerd werden, evenals het versoepelen van het ontslagrecht enzovoorts. Mede hierdoor is de levensstandaard voor Brazilianen dramatisch afgenomen sinds het aantreden van de PT.

Het IMF beleid van privatiseringen is in een rap tempo doorgevoerd onder het zogenaamde progressieve beleid van de PT, dit alles in nauw samenwerkingsverband met het IMF, de wereldbank en Wall Street.

Megalomane, absurde en voor Brazilië zelf totaal niet winstgevende of positieve projecten zoals de uitbreiding van de mijnen en de bouw van de dammen, hebben er voor gezorgd dat de schuld van Brazilië aan externe investeerders extreem is opgelopen het afgelopen decennia. Hetzelfde scenario heeft zich al eerder in Brazilië voorgedaan en leidde toen tot de crash van de Braziliaanse Real in januari 1999.

De Partido dos Trabalhadores heeft het hele land in de uitverkoop gezet en alle volkeren in Brazilië en alle mensen die op hun gestemd hebben verraden!

IMF

Het IMF heeft al decennia lang een grote vinger in de pap bij de Braziliaanse besluitvorming, gekocht door de gegeven leningen en garantstellingen. Echter de door het IMF opgelegde hervormingen zijn de afgelopen tien jaar pas echt “goed” doorgevoerd onder het beleid van de PT.

Het IMF was al mede verantwoordelijk voor de crash van de Braziliaanse Real in 1999 en is ook nu mede verantwoordelijk voor de vrije val die Brazilie aan het maken is naar weer een nieuwe crisis.

WALL STREET

De grote financiële en economische instituties van Brazilië werden op een zilveren schaaltje overgedragen aan Wall street, de grote banken en het IMF bij het aantreden van Lula in 2003.

Henrique de Campos Meirelles een Wall Street financier, president en CEO van de Boston Fleet bank*** werd aangesteld als de leidinggevende van de Braziliaanse Centrale Bank. Dit heerschap was in de jaren 90 van de vorige eeuw als voorzitter van de Braziliaanse Associatie van Internationale Banken al verantwoordelijk voor het openstellen van de Braziliaanse markt voor buitenlandse banken en internationale geldstromen.

Een voormalig senior executive van de Citigroup, Casio Casseb Lima werd aangesteld als leidinggevende van de gigantische staatsbank Banco do Brazil BB. Hij en Henrique de Campos Meirelles hebben nauwe persoonlijke banden die al terug dateren naar 1976.

Zij volgen beiden hetzelfde credo: Een strak monetair beleid, bezuinigingen, hoge rentes voor kleine bedrijven-lage rentes voor grote bedrijven en een gedereguleerd valuta wissel systeem. Vooral dit laatste punt is een grote nagel aan de doodskist van de Braziliaanse economie doordat het speculatieve aanvallen tegen de Braziliaanse Real aanmoedigt en zorgt voor kapitaalvlucht, wat uiteindelijk weer resulteert in een spiraal van steeds grotere schulden aan buitenlandse investeerders, meer kapitaalvlucht, meer schulden etc.

Door het aanstellen van deze mannen heeft Lula het economische en financiële management van Brazilië in de handen gelegd van de schuldeisers van het land. Deze zullen dus NOOIT de belangen van Brazilië verdedigen. Onder deze omstandigheden is in tegenstellingen tot wat de PT beweert voor te staan het neoliberalisme meer levend dan ooit in Brazilië.

Door dit gevoerde beleid van aanstellingen heeft Brazilië zichzelf in een financiële dwangbuis geketend en de sleutel ervan aan Wall Street gegeven.

Het Belo Monte project

Het Belo Monte project bevat twee dammen -waarbij de kleinere van de twee tot zeker 80% van de oorspronkelijke stroming van de Xingu rivier gaat omleiden-, twee opvangreservoirs waarvan eén nu nog droog land gaat overstromen -zeker 668 km2 waaronder 400 km2 regenwoud wordt hierbij onder water gezet-, een enorm kanaal van 500 meter breed evenals een daarbij bijbehorend zeer uitgebreid systeem van dijken -waarvan sommigen zo enorm groot zijn dat ze ook zouden kunnen worden aangemerkt als grote dammen- die moeten helpen het water om te leiden van de Xingu rivier het kanaal in. Al met al zal minimaal 1522 km2 (voor de mensen die zich hier geen voorstelling van kunnen maken, dit gaat dus om 228.300 voetbalvelden, of ongeveer de helft van het Nederlandse grondoppervlak) van het Braziliaanse regenwoud de directe invloed van het project ondervinden, indirect gaat dit dus over een nog groter oppervlakte. Tussen de twintig en veertigduizend mensen zullen hun huis en leefomgeving moeten verlaten. Vele dieren zullen hun natuurlijke habitat verliezen en velen zullen hierdoor (grote kans hebben op) uitsterven. Zoals het er nu naar uitziet is het de bedoeling dat de dam al in 2014 operationeel moet zijn en in 2019 op volle capaciteit moet gaan draaien.

De totale kosten voor het project bedragen 11,8 miljard euro (dit bedrag loopt echter met de dag op) en zoals wel vaker met dit soort projecten, zal ook dit project milieutechnisch en menselijk gezien veel meer kosten dan dat het voor het Braziliaanse volk zal opleveren aan “goedkope energie”. Onafhankelijk onderzoek heeft namelijk al bewezen dat de opbrengsten nihil zullen blijken te zijn. Gezien het verloop van de seizoenen aldaar (droogte regen) zal de Belo Monte dam maar 10% produceren van zijn oorspronkelijke capaciteit tijdens het droge seizoen en gedurende de rest van het jaar maar 39%. Om zijn volle capaciteit te kunnen bereiken zouden er stroomopwaarts nog zeker drie dammen gebouwd moeten worden om te zorgen dat de Belo Monte dam een constante aanvoer van water krijgt. Deze drie dammen zijn raar genoeg echter dan weer niet opgenomen in de plannen voor 400 dammen in het amazonegebied. Het Belo Monte project levert volgens de regering groene energie, maar volgens deze zelfde onderzoeken zal het juist enkel enorm veel methaan uitstoot opleveren, wat een extreem giftig broeikasgas is. Het moge duidelijk zijn dat dit project eerder een paradepaardje is van het corrupte Braziliaanse regime, onder de directe invloed van het IMF, de Wereldbank en Wallstreet.

De rechten voor de bouw van dit project zijn per opbod verkocht en zijn nu in handen van een consortium van grote nationale en internationale bedrijven evenals enkele kleine bedrijven. De internationale kapitalistische belangen in de bouw van de Belo Monte dam staan garant voor een groot collectief corporaat misdrijf!

BNDES

De Braziliaanse Nationale Ontwikkelings Bank (BNDES) is voor 80% verantwoordelijk voor de financiering van het Belo Monte project door middel van een lening aan het bouwconsortium. Met het goedkeuren van de lening heeft de BNDES zichzelf definitief gebonden aan weer een project dat staat voor zware misdaden tegen het milieu en tegen de rechten van de lokale volkeren.

Naar de buitenwereld toe probeert de BNDES echter een zeer groen en sociaal karakter ten toon te spreiden.

Dier en natuur

Door de ingrijpende veranderingen aan de stroming van de Xingu rivier zullen vele dieren in de problemen komen. Onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de impact op de flora en fauna in het amazone gebied door de Belo Monte dam ongekend is. Vissen zijn al massaal aan het afsterven en uitsterven in het gebied door het veranderde waterpeil en de verminderde waterkwaliteit evenals het feit dat ze door de drooglegging en omlegging hun natuurlijke migratiepatronen (naar o.a. hun paaiplaatsen) niet meer kunnen volgen. Door het verdrogen van de natuurlijke stroming en de verslechterde waterkwaliteit raken veel dieren hun drinkplaats kwijt. Ook zal de daarbij behorende verdorring van het land ervoor zorgen dat er vele planten zullen afsterven en er mede daardoor minder voedsel voor de dieren beschikbaar is. Ook de massale kap van eeuwenoude bomen -o.a. voor tijdelijke nederzettingen voor arbeidsmigranten- zal er voor zorgen dat het natuurlijke leefgebied van de dieren aldaar nog verder in zal krimpen.

Niet alleen 9 vissoorten worden direct met uitsterven bedreigd ook al bedreigde diersoorten zoals de zwart gebaarde saki, de witwang spin aap en verscheidene bedreigde schildpadsoorten zullen het waarschijnlijk niet redden.

Het Belo Monte project is weer een nieuwe nagel aan de doodskist van de unieke flora en fauna van de Amazone.

Het consortium verantwoordelijk voor de bouw, ontkent deze gevolgen in alle toonaarden en weigert hier ook maar enige verantwoordelijkheid voor te dragen.

Traditionele gemeenschappen

Er bevinden zich veel traditionele gemeenschappen in het bedreigde gebied, die volledig afhankelijk zijn van de rivier- vis, irrigatie, navigatie, religie etc-. Deze stammen bevinden zich al eeuwenlang in het getroffen gebied en kennen niks anders dan hun eigen (simpele) manier van leven. Deze gemeenschappen worden over het algemeen gedwongen om te verhuizen, hun land wordt simpelweg afgepakt, of het land wordt onbewoonbaar door de werkzaamheden.

Deze mensen hebben geen enkele vorm van compensatie gekregen voor het van hun afgepakte land. Dit valt echter in het niet bij de morele, sociale, culturele en milieutechnische verliezen die deze gemeenschappen al geleden hebben door het project.

Het consortium verantwoordelijk voor de bouw, ontkent deze gevolgen in alle toonaarden en weigert hier ook maar enige verantwoordelijkheid voor te dragen.

Stadjes

In de stadjes in het gebied is de situatie al even schrijnend. Door de komst van duizenden arbeidsmigranten is het aantal gevallen van seksueel misbruik van kinderen verdrievoudigt, het aantal gewelddadige incidenten ,waaronder moord, verdubbeld en het aantal drugsgerelateerde incidenten en verslavingen explosief gestegen. De werkloosheidscijfers rijzen eveneens de pan uit door de import van de goedkopere arbeidskrachten.

De stadjes kunnen de gigantische toestroom van mensen niet aan, waardoor alle al zwakke lokale voorzieningen onder immense druk zullen komen te staan.

Met de plannen van de regering voor de bouw van de andere bijna 400 dammen zullen veel gebieden dezelfde problemen gaan ondervinden.

Arbeiders

Braziliaanse ambtenaren claimen dat het Belo Monte project voor meer werkgelegenheid zorgt voor de bevolking. De “gelukkigen” echter van de lokale bevolking die er een baan kunnen verkrijgen die niet al vergeven is aan goedkopere import arbeid, vindt zichzelf in een situatie van uitbuiting en mensonterende werkomstandigheden. Er zijn sinds het begin van de bouw al vele protesten van arbeiders geweest tegen de werkomstandigheden en het onmenselijke lage loon.

Rechtszaken

Ondanks dat het Belo Monte project indruist tegen allerlei grondwettelijke beginselen, worden alle protesten en de tientallen aangespannen rechtszaken steeds weer beslist in het voordeel van het bouwconsortium en de regering of ze worden bij voorbaat al afgewezen.

In het verleden zijn er een aantal rechtszaken gewonnen door de Indianen of door milieuorganisaties, deze rechtszaken worden dan echter in hoger beroep bij de hoge raad alsnog in het voordeel van de regering en het bouwconsortium beslist.

Het Braziliaanse hooggerechtshof onder leiding van Carlos Ayres Britto staat juist bekend om de rechtszaken die het voert tegen de van corruptie verdachte ministers uit de tijd van Lula. Echter de vele weggewuifde rechtszaken en beslissingen in het voordeel van de regering doen twijfels rijzen omtrent de geloofwaardigheid en integriteit van dit hooggerechtshof en meneer Britto.

Conclusie

De huidige kapitalistische neoliberale regering van Brazilië onder de invloed van de grote multinationale oligarchieën heeft het misplaatste idee opgevat dat ze de zeggenschap over het Amazone gebied hebben en dat het aan hun is, om deze unieke natuur te verkopen in het belang van de portemonnee van een kleine kapitalistische elite.

Het internationale financierkapitaal is een soort opper-maffia, die de macht over de gehele wereld en praktisch alle regeringen in handen heeft. “Gekozen” regeringen nemen enkel beslissingen in hun voordeel en zetten daarbij de belangen van het volk compleet opzij. Wat in het geval van Brazilië wel weer overduidelijk moge zijn.

Wij hebben een keuze:

Of; Het allemaal maar laten gebeuren, doorgaan met alles maar te consumeren, accepteren dat volkeren wereldwijd uitgebuit worden voor de winst van een kleine internationale elite en de toekomst van ons nageslacht en dat van moeder aarde in de waagschaal stellen en vergooien, wetende dat we afstevenen op een wereldwijde ramp! Ontbossing, schaliegas, vervuiling van de oceanen, loon- en renteslavernij, vernietiging van culturen ter bevordering van een zogenaamde homogene brij, waar houdt het op?

Of; Terugvechten! Vechten tegen diegenen die ons tot de (sociale, culturele, ecologische, enz.) dood veroordeeld hebben enkel voor hun winst, om onszelf, ons nageslacht en alle flora en fauna op deze aarde van een rechtvaardige en duurzame toekomst te verzekeren. We moeten de waanzin van het allesvernietigende kapitalisme NU stoppen, nu het nog kan.

Laat je niet vangen in de vallen gezet door bankiers, corrupte politici, corrupte vakbondsleiders en andere stromannen van de kapitalistische elite.

Vernietig de macht van het kapitaal!

Stop de kapitalistische vernietiging van het Braziliaanse regenwoud!

Solidariteit met het Kayapo volk, het Xikrin volk, het Juruna volk, het Arara volk, het Guarani volk en alle andere aldaar aanwezige lokale volkeren in hun strijd tegen de vernietiging van de Amazone.

HUN STRIJD IS OOK ONZE STRIJD!

Keltische_knoop

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s