Waarom wij Heidenen zijn

Wat zien wij in het Heidendom? Waarom laten wij ons inspireren door de eeuwenoude tradities en gebruiken van de Germaanse volkeren van weleer? In dit artikel zullen we dit kort uiteen proberen te zetten. Het Germaans Heidendom biedt ons een compleet wereldbeeld dat alle aspecten van het menselijke leven omvat. Het is echter geen stug dogma, maar een wereldbeschouwing die op dynamische wijze vorm krijgt in een gedeeld geloof in een aantal normen, waarden en ethiek. Deze zijn overgeleverd in de Edda; het enige geschreven verslag over het Germaanse Heidendom. In de Edda vinden we een bundeling van mythische en heroïsche verzen uit de tiende eeuw waarin de wereld zoals de Germanen hem zagen wordt beschreven.

Aan de basis van deze Germaanse ethiek ligt het menselijk handelen; de eeuwige wijsheid dat de macht over het leven in de eigen handen ligt. In tegenstelling tot de monotheïstische religies zoals het Christendom, belooft het geen prachtig en perfect hiernamaals na een leeg en troosteloos leven, maar propageert het de mens als de meester van de eigen ziel. Het Germaans Heidendom roept in essentie op om het eigen geluk in het hier en nu te omarmen. Als het product van onze eigen acties, nemen wij het geluk dat we in dit leven verwezenlijken en verdienen, mee naar het hiernamaals. Op die manier legt het Germaans Heidendom de nadruk op onze persoonlijke verantwoordelijkheid in het hier en nu. Deze Germaanse ethiek komt onder andere duidelijk tot uiting in “De woorden van de Verhevene” (Hávamál) in de Edda. In deze gebundelde verzen vinden we wijsheid en advies voor in de menselijke omgangsvormen.

Sommige Heidenen nemen het ons kwalijk dat wij ons met politiek bezig houden. Maar hoe kunnen we dit wereldbeeld dat ons richtlijnen biedt in alle aspecten van het menselijk leven hiervan los zien? Het Germaans Heidendom biedt ons een duidelijk politiek alternatief. Het leert ons dat mensen geen passieve schapen zijn die blind de bureaucratische heersende klasse moeten volgen, maar dat zij ieder hun eigen keuzes kunnen en moeten maken. Dit kwam ook tot uiting in de politieke organisatie van de Germaanse stammen, waar nobele leiders enkel door de gratie van het volk bestonden en waar iedere Germaan democratische inspraak had bij “Het Ding” dat door de Druïden geregisseerd werd. Dit alles werd uitvoerig beschreven in Tacitus zijn werk “Germania”. Het Heidendom biedt ons geen god om onze imperfecties op af te schuiven, maar de Heidense goden leren ons het eigen leven te leiden door voorbeeld, zoals deze zijn vastgelegd in de Edda. Zij leren ons dat enkel waarden als eer, trouw, moed en rechtvaardigheid ons geluk en voorspoed kunnen bieden. Nobele waarden die helaas in deze moderne wereld geheel verloren lijken te zijn gegaan.

In een wereld geteisterd door een ongekende milieu vervuiling en waarin de natuur in een nooit eerder gekend tempo vernietigd wordt door de moderne mens, biedt het Heidendom eveneens duidelijke richtlijnen voor een verantwoordelijke omgang met onze leefomgeving en het ecosysteem. In het Germaans Heidendom is de natuur een holistische realiteit: het is een stelsel van onderling verbonden werelden die om elkaar geweven, onderling vervlochten en op elkaar ingespeeld zijn. Het Heidendom is een aanbidding van de natuur en alle levende dingen, het keurt hebzucht concreet af en suggereert bescheidenheid op alle gebieden van het leven. De Germaanse cultuur was ondergedompeld in de verschillende natuurlijke patronen die het dagelijks leven bepalen. Het was de erkenning van deze elementen die de eerste fundamenten vormden die de aandacht op de Goden en de krachten die zij bezaten deed vestigen. Het Germaans Heidendom leert ons dat we een oeroude en blijvende relatie hebben met de natuurlijke wereld om ons heen.

Het Germaanse Heidendom representeert voor ons dan ook geen ver vergane geschiedenis, noch een trendy new age cultus, maar een voorouderlijke wijsheid en oude traditie die ons een duidelijke richtlijn voor het hedendaagse leven biedt. Wij willen niet terug naar het mythische en romantische verleden, wij zijn progressief, wij willen juist vooruit. Met het Germaans Heidendom kunnen we de spirituele leegte van de moderne tijd vullen en ons erfgoed terug eisen voor revolutionaire doeleinden. Het promoot een wereld waarin de gemeenschap en familie centraal staan, waarbinnen ieder individu in staat is om voor zichzelf te denken, te kiezen en te handelen. Het biedt ons het revolutionaire wereldbeeld dat we in de sociale leegte van de 21ste eeuw nodig hebben. Het leert ons dat we enkel via onze gemeenschap alles dat van waarde is weer op kunnen bouwen en enkel via onze gemeenschap kunnen herbepalen wat “goed” en “slecht” is. Een kijk naar ons Heidense verleden, biedt ons een kijk op een alternatieve toekomst.

In dit tijdperk van globalisering en vervreemding is het volk op vele manieren afgesneden van haar voorouderlijke wijsheid. Enkel door dit nalatenschap weer op te eisen en in ere te herstellen, kunnen wij het pad openen naar een beter, meer verheven en meer vervullend leven. Dit erfgoed biedt ons een alternatief wereldbeeld dat bevrijd is van het benauwende dogmatisme en morele relativisme van deze moderne tijd. Het Germaans Heidendom leidt ons de weg naar een gezonde balans tussen autoritaire regels en ongecontroleerde chaos, tussen individualisme en collectivisme; het biedt een goede leidraad voor de realisatie van een ware vrije, vreedzame en harmonieuze samenleving. Heiden zijn betekent in verbinding staan met de wereld om je heen. Het biedt een antwoord op de ontgoocheling van een monotone geglobaliseerde wereld door een gevoel van betekenis en gebondenheid.

oewel het Germaans Heidendom een sterk particularistisch element kent, heeft het eveneens een universalistisch element. De wijsheid van het Germaans Heidendom, vinden we in andere vormen maar in wezenlijk dezelfde essentie terug in alle natuurreligies die de wereld kon en nog steeds kent. De volksverhuizingen hebben de Heidense taal, religie en mythologie ligt verspreid van Noordelijk Europa tot Zuidelijk Azië. De Griekse Homerus en de Romeinse mythologie die hieruit volgde vertoond duidelijke parallellen met het Germaans Heidendom. En ook bij andere natuurreligies, zoals die van de inheemse volkeren die in delen van Azië en Zuid-Amerika tot op de dag van vandaag hun primitieve levensstijl hebben weten te behouden, zien we sterke gelijkenissen met het Germaanse geloof. Al deze natuurreligies hebben gemeen dat zij inspiratie en wijsheid vinden in de elementaire krachten van de natuur. Allen zijn gebaseerd op de metafysische realiteit die de natuur ons bied. Zo kent de diversiteit aan volkeren en culturen op deze wereld, ieder haar eigen voorouderlijke bron waarin de elementaire wijsheden voor een leven in harmonie met de natuur vastgelegd zijn. Enkel door van ons verre verleden te leren, kunnen we een alternatieve toekomst voor onszelf en de mensheid verzekeren.

 

Keltische_knoop

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s