Houd Nederland Schaliegas vrij!

Er is de laatste veel te doen rondom schaliegaswinning. Velen zien het als een nieuwe oplossing tegen het afnemen van de gasbubbel in het noorden en de daarmee aflatende inkomsten voor de staat. Anderen zien het als een bedreiging voor ons en voor ons ecosysteem. Deze methode die al in veel landen gebruikt wordt, in weerwil van de lokale bevolkingen, zou in 2014 hier als proef ook op moeten gaan starten.

 

Maar wat is schaliegas en hoe wordt dit gewonnen?

Schaliegas is een vorm van aardgas, het zit kilometers diep “opgesloten” in lagen gesteente. Door middel van het hydraulisch breken van deze lagen, moet dit gas gewonnen worden. Men maakt eerst een (kilo)meterslang – afhankelijk van de locatie – boorgat verticaal de grond in, waarna er nog een (kilometer(s) lang) horizontaal boorgat volgt.

Hierna worden miljoenen liters water gemengd met zand en een cocktail van giftige chemicaliën, waaronder verschillende kankerverwekkende stoffen, onder immense druk de boorgaten ingespoten om het gesteente te breken en het gas vrij te laten komen. Bij het boren komen eveneens radioactieve stoffen vrij.

 

Schaliegas in Nederland

Uit een geheim advies van de firma Witteveen+Bos – een bureau dat de winning van schaliegas twee jaar geleden nog risicovol noemde – aan minister Kamp is naar buiten gekomen dat volgens hun “onderzoek”, dat op zijn minst dubieus en onvolledig te noemen is, er veilig naar schaliegas geboord kan worden in Nederland. Het is toch zeker frappant te noemen dat een onderzoek dat zoveel mensen aangaat geheim blijft. Als het toch “veilig” is om te boren, waarom blijven de daadwerkelijke resultaten en inhoud van dat onderzoek dan angstvallig geheim gehouden?

Een van de vaak aangedragen argumenten waarom er naar schaliegas geboord zou moeten worden, is om Nederland onafhankelijker te maken van het buitenland (meer specifiek Rusland). Zeker in het licht van de slinkende gasvoorraad, de daarbij behorende problematiek (aardbevingen) ,die een steeds grotere kostenpost vormt voor de NAM, in het noorden van ons land en in het licht van de huidige economische crisis worden de extra inkomsten van schaliegaswinning van harte door de landelijke politiek verwelkomd. Het is dan toch zeer dubieus dat de bedrijven die deze boringen uit zouden moeten gaan voeren in eerste instantie Brits (Cuadrilla) en in een later stadium Amerikaans (Haliburton wat toch een zeer controversieel bedrijf is) zijn. Hierdoor rijst immers toch de vraag, waarom we wel afhankelijk willen zijn van Engeland en Amerika en wat er überhaupt voor economisch gewin is voor Nederland zelf?

Nu lijkt het op dit moment misschien economisch verstandig (contracten, enige vorm van werkgelegenheid, lichte stijging inkomsten lokale voorzieningen) om schaliegas te winnen in het licht van de huidige economische crisis, het is immers weer iets van moeder natuur dat te exploiteren valt voor economisch gewin, echter wat zijn de gevolgen en kosten voor de Nederlandse samenleving op de lange termijn?

Het blijkt dat er tussen 1999 en 2001 op kleine schaal al in het geheim naar schaliegas geboord is in Waalwijk. Dit zou tot nu toe geen problemen hebben opgeleverd voor het nabijgelegen gebied waar drinkwater gewonnen wordt. Het is echter de vraag of hier ooit echt gedegen onafhankelijk onderzoek naar is gedaan. Voor voorstanders van boringen is dit natuurlijk ook weer iets om als levenslijn aan vast te klampen, een soort “zie je wel” het levert geen problemen op, dus het is veilig. Echter als je dit gelooft kun je, je af gaan vragen of als ze de boringen uit gaan voeren in de enorme aantallen zoals gepland of dit dan nog steeds geen problemen oplevert. En dan hebben we het nog niet eens over de enorme hoeveelheden drinkwater die nodig zijn, de vrijkomende methaangassen en radon, de steeds grotere kans op aardbevingen, de miljoenen liters toxisch afvalwater etc.

We staan momenteel op het punt dat zodra het kabinet instemt met de winning van schaliegas, er begonnen kan worden met boren op drie proeflocaties: Boxtel, Haaren en de Noordoostpolder. De provinciale besturen kunnen het boren naar schaliegas verbieden, maar minister Kamp kan dit terzijde schuiven en het boren toch laten beginnen.

De economische kant van het winnen van schaliegas wordt zelden bekeken vanuit het perspectief van de gewone consument. Omtrent de economische kant gaat het meestal enkel over de investeringsmogelijkheden van specifieke bedrijven, de grondopbrengsten voor de staat, de contracten die er aan gerelateerd gesloten kunnen worden, de gecreëerde werkgelegenheid en de zogenaamde opbrengsten voor de lokale gemeenschappen door het vermeerderen van de bedrijfsactiviteiten. Hiertegenover staan echter de enorme kosten voor het opzetten van boorsites, het enorme verbruik van drinkwater, het verstoppen van lokale toegangswegen door de enorme hoeveelheden vrachtverkeer etc. De creatie van werkgelegenheid is ook een farce, daar de gecreëerde banen meestal gaan naar (vaak buitenlandse) ingenieurs van het betrokken boorbedrijf.

In plaats van het zogenaamd bieden van goedkope energie voor de consument en economische welvaart aan de natie, zal het boren naar schaliegas enkel misschien een decennium of iets meer aan gas opleveren en creëert het dus een nieuwe fragiele financiële luchtbel en enkel meer milieu en financiële problemen dan oplossingen.

 

Zorgen omtrent schaliegas

Chemicaliën:

Bedrijven weigeren naar buiten te brengen wat er precies in de chemische cocktails zit die gebruikt worden bij het boren naar schaliegas, dit vanwege bedrijfsbelangen. Ze benadrukken echter dat de gebruikte chemicaliën op zichzelf veilig zijn. Dit betekent niet dat dit ook daadwerkelijk zo is. Bedrijven hebben immers altijd meer op met winst genereren dan met de gezondheid van de betrokken bevolking en de lokale flora en fauna. De gebruikte chemicaliën kunnen op zichzelf in lage doseringen misschien niet zo schadelijk zijn, maar de combinaties en hoeveelheden maken hier natuurlijk veel verschil uit.

Bepaalde gebruikte chemische stoffen fungeren als endocriene verstoorders, ze vallen het reproductieve, neurologische en immuunsysteem van mensen aan. Van deze stoffen kan het lichaam wel een bepaalde hoeveelheid binnen krijgen zonder dat dit negatieve effecten heeft. Echter worden er ook chemicaliën gebruikt die eenzelfde effect al bij lage doseringen veroorzaken. Gezien de hedendaagse vervuilde omgeving waar we nu al in leven is het dus maar de vraag hoe ontzettend veel we al van die chemicaliën binnen krijgen en of de grens van ons lichaam niet al lang bereikt is.

Ook is er weinig bekend over hoe deze chemische stoffen in de loop der tijd in ons lichaam ophopen en wat dat voor effect op ons, ons lichaam, ons dna en onze gezondheid heeft. Dit is een nieuw studiegebied, epigenetica, en hier is dus nog maar weinig over bekend.

Eveneens heeft er nog geen enkele studie plaats gevonden over de synergetische effecten van de gebruikte chemicaliën op ons lichaam. Er zijn wel onderzoeken geweest naar de stoffen op zichzelf, maar nog geen enkel onderzoek naar deze giffen tezamen. Het is dus enkel gissen wat de uitkomst van een dergelijk onderzoek zou kunnen zijn.

De gebruikte chemicaliën stromen niet alleen ons, maar alle levende wezens binnen via het water, de lucht, de bodem. We krijgen het op alle mogelijke manieren binnen.

Drinkwater:

Ondanks de berichten van de laatste jaren over het afnemen van de hoeveelheid voor drinkwater geschikt grondwater en de vervuiling van het grondwater is er nu dus weer een nieuwe speler op de markt. Miljoenen en miljoenen liters drinkwater zijn nodig bij het boren naar schaliegas.

Dit in combinatie met de vervuiling van het grondwater dat onvermijdelijk op den duur zal gebeuren is de kans onmetelijk groot dat onze drinkwatervoorziening in groot gevaar gaat komen. Drinkwaterbedrijven zullen ons niet langer meer kunnen garanderen dat het water dat uit de kraan komt schoon en veilig is.

Schoon en veilig drinkwater is lange tijd een recht voor ons volk geweest, echter door het beleid van de EU ,het beleid om drinkwater te privatiseren, kwam er al een deuk in dit recht. Mocht men gaan boren naar schaliegas zal dit nog een nieuwe deuk opleveren en de markt enkel open gooien voor de aanbieders van gebotteld bronwater. Bedrijven als Nestle zien bronwater al als de goudmijn van de toekomst en onze overheid helpt van oudsher bedrijven altijd graag een handje mee om hun winsten nog meer te vergroten.

Ook het effect dat de vervuiling en het afnemen van het grondwater heeft op onze voedselproductie is niet te overzien. Zodra de grond en het grondwater vervuild zijn, zullen ook de gewassen op die grond vervuild raken en het (melk)vee dit ook binnen krijgen.

Afvalwater:

Aangezien er miljoenen liters water, in combinatie met de chemicaliën en zand, de grond ingespoten worden, moet dat vervuilde water toch ergens blijven. Nergens wordt mij duidelijk wat de overheid van plan is met dit afvalwater. Gewone rioolzuiveringsbedrijven hebben niet de capaciteiten om dit water te zuiveren en/of weer geschikt te maken voor het terugpompen in de natuur.

Ook is het maar de vraag of de boorbedrijven al het afvalwater weer naar boven kunnen krijgen en hoeveel er in de grond blijft zitten en waar het dan precies blijft.

Volgens onderzoeken uitgevoerd bij bedrijven in Amerika die het afvalwater verwerken blijkt dat zelfs na “verwerking” het water in te hoge mate radioactief is. Het water dat onder de grond blijft bij het boren is dus ook radioactief. Dit heeft ontegenzeggelijk effect op ons en het milieu van ons land.

Luchtverontreiniging:

Het boren naar schaliegas vervuilt niet enkel het water en de grond ook de lucht raakt er extra door vervuild. Ozon en methaangassen komen vrij tijdens het boorproces. Deze stoffen zijn niet enkel schadelijk voor de mens bij het inademen, maar worden ook in verband gebracht met het broeikaseffect.

Ook de stof radon komt vrij bij het boorproces, een stof waarvan bekend is dat het zeer kankerverwekkend is. Deze stof zit in/door het gewonnen schaliegas, wordt daar niet uit geëxtraheerd en het verbrand ook niet. Deze stof komt dus ontegenzeggelijk in de lucht terecht.

Aardbevingen:

Door de gecreëerde druk in de bodem, neemt de kans op aardbevingen schrikbarend toe. De gevolgen hiervan zien we momenteel al in Noord Nederland, waar gaswinning voor miljoenen euro’s schade aan vastgoed heeft gezorgd.

Economie:

Overal waar nu al geboord wordt naar schaliegas blijkt dat de geschatte opbrengst aan gas vies tegen valt. De schattingen zijn vaak 400 tot 500 procent hoger dan er daadwerkelijk gewonnen kan worden. Boorsites met een daadwerkelijke hoge productie zijn er tot nu toe maar weinig. waarom zou dat hier in Nederland ook maar iets anders zijn.

De boorputten zijn over het algemeen al snel weer uitgeput. De kosten voor het opzetten en in stand houden van een (weinig productieve) boorsite steken schril af tegen zelfs de ge(over)schatte opbrengsten.

Dan kun je, je toch af gaan vragen waarom schaliegas zo’n hype is. Het antwoord op die vraag is vrij simpel. Wallstreet speelt hier een heel belangrijke rol in. Zij stimuleren het boren naar schaliegas, door middel van fusies, overnames en transactionele kosten. Hetzelfde patroon was al te zien bij de hausse op de huizenmarkt die leidde tot de financiële crisis.

De gezondheid van velen versus de rijkdom van weinigen

Veel artsen internationaal zijn al tegen het boren naar schaliegas, vanwege de besmetting met onder andere kankerverwekkende stoffen via de lucht, het water en ons voedsel. Het boren naar schaliegas is gewoon weer een nieuwe vergiftiging van onze planeet en daarmee ook van onszelf als mens en als volk.

Multinationals geven niks om de belangen, gezondheid en rechten van lokale bevolkingen. Onze overheid geeft niks om de belangen, gezondheid en rechten van lokale bevolkingen. Deze zaken zijn al lang verkocht, verkwanseld en verloederd. Het kan ze niks schelen het enige dat er immers toe doet is geld en macht.

 

Er is een oorlog gaande, zonder dat de meesten van ons dit doorhebben. Een oorlog tussen de grote corporaties, de rijken der aarde en ons, de volkeren die deze wereld bewonen. Dit conflict is de moeder van alle conflicten op aarde, de starter van alle oorlogen, hongersnoden en miserie. Uiteindelijk is dit conflict het enige dat er voor mensen toe zou moeten doen, het enige waar we echt tegen zouden moeten strijden. De strijd voor alle volkeren ter wereld, de strijd voor zelfbeschikkingsrecht, de strijd voor een duurzame economie, een gezonde leefomgeving, de strijd voor een toekomst voor ons en ons nageslacht; de strijd tegen het allesvernietigende roofkapitalisme!

 

Keltische_knoop

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s