Onze Grondslagen

De zes grondslagen:

1. De mens is geen abstract individu maar een gemeenschapsmens. Natuurlijke associaties en echte sociale eenheden die vorm krijgen in de familie, de gemeenschap en het volk zijn de fundamentele basis voor een vrij en harmonieus samenleven. Elk volk is een integraal onderdeel van de mensheid en representeert een organische gemeenschap van vrede.

2. De natie, is de regio waar een volk groeit uit het collectief geheugen en de historische essentie van haar voorouders. Deze zijn diep geworteld in een gemeenschappelijke taal alsmede de psychologische aard van elk individu, dat gevormd wordt door de culturele interacties van de groep binnen haar eigen leefomgeving.

3. De staat representeert de natuurlijke vijand van de natie. Waar de natie een natuurlijk organische gemeenschap zonder dwang representeert, vervangt de staat vrijwillige samenwerking en solidariteit door de sociale dood van de machtspolitiek en haar bureaucratie. Als alternatief voor de staat stellen wij de familie en volksgemeenschap als ware organische structuur van harmonieus en vrijwillig samenleven.

4. Wij staan voor een zelfbewuste volksgemeenschap gebaseerd op vrijwillige associatie en vrije wil. Georganiseerd vanaf de basis, vervangen eigen verantwoordelijkheid en zelfdiscipline, autoriteit en afhankelijkheid.

5. Wij verwerpen de modernistische geest van de mensheid met haar abstracte denken, haar vervreemding, materialisme en algehele onderworpenheid. Wij verzetten ons tegen de geest van het kapitalisme met haar uitsluiting van al datgeen dat niet materialistisch is.

6. Wij verwerpen iedere vorm van dogmatisme. Parlementaire begrippen als “links” en “rechts” zeggen ons niets. Denken in dergelijke termen vernevelt onze gedachten en vertroebelt de waarheid. Wij zoeken onze kracht niet in onderdanigheid aan dogma’s of autoriteit, maar vinden onze kracht in zelfbewustzijn en respect voor individuele en collectieve emancipatie.

 
The six foundations:

1. The human being is not an abstract individual, but a social being. Natural associations and true social units that find shape in the family, community and people are the fundamental basis for a free and harmonious society. Each people is an integral part of humanity and represents an organic community of peace.

2. The nation is the region from where the people grows out of the collective memory and the historic essence of her ancestors. These are rooted deep in a common language as well as the psychological nature of each individual, shaped by the cultural interactions of the group within its own living enviroment.

3. The state represents the natural enemy of the nation. Where the nation represents a natural organic community without coercion, the state replaces voluntary co-operation and solidarity with the social death of the powerpolitics and her bureaucracy. As an alternative for the state we propose family and folkcommunity as the true organic structure of harmonious and voluntary society.

4. We stand for a selfaware folkcommunity based on voluntary association and free will. Organized from the basis, own responsibility and selfdiscipline replaces authority and subjection.

5. We reject the modernist spirit of humanity with her abstract thought, her alienation, materialism and overall submission. We resist the spirit of capitalism with her exclusion of all that is not materialist.

6. We reject any form of dogmatism. Parliamentary concepts such as “leftwing” and “rightwing” are meaningless to us. Thinking in these kind of terms cloud our thoughts and the thruth. We don’t find our strength in submission to dogma’s or authority, but we find our strength in self-awareness and respect for individual and collective emancipation.

 

Keltische_knoop

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s